Ubytovací poriadok Drevenica A

Ubytovacie zariadenie:
Drevenica pod Lánom /A/
Pod Lánom 190
027 32 Zuberec

Prevádzkovateľ:
Drevenica pod Lánom s.r.o.
Soblahovská 7262
911 01 Trenčín
IČO: 46861726

Zodpovedný vedúci:
Ing. Juliána Velčková
Tel.: 0905-678808
E-mail: info@drevenicapodlanom.sk

September 2019

Drevenica pod Lánom /A/ poskytuje ubytovanie formou prenájmu objektu. Klient, ktorý si prenajme objekt, zaväzuje sa dodržiavať tento ubytovací poriadok.

Ubytovací poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v spoločných priestoroch objektu a na www.drevenicapodlanom.sk.

1. Drevenica pod Lánom /A/ (ďalej len „zariadenie“) môže ubytovať len hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Na nahliadnutie správcovi zariadenia za týmto účelom predložia klienti ihneď pri príchode svoj občiansky preukaz alebo cestovný pas v zmysle Zákona č.135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č.428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR, je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode správcom zariadenia, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.

3. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14.00 h do 22.00 h. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je zariadenie povinné podržať rezerváciu do 24.00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani v tomto termíne, zariadenie nie je povinné zálohovú platbu hosťovi vrátiť a objektom môže voľne disponovať. V prípade, že hosť stornuje ubytovanie, prevádzkovateľ zariadenia sa riadi bodom 10. tohto ubytovacieho poriadku.

4. Zariadenie poskytuje klientovi služby minimálne v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je Drevenica pod Lánom /A/ zatriedená do triedy a kategórie „ubytovanie v súkromí – objekt*“.

5. Ubytovanie v zariadení je povolené len osobám, ktoré majú v deň začiatku pobytu najmenej 25 rokov, pričom túto podmienku musí spĺňať aspoň jedna polovica hostí prihlásených na jeden pobyt. Na nahliadnutie správcovi zariadenia za týmto účelom predložia klienti ihneď pri príchode svoj občiansky preukaz alebo cestovný pas. V prípade, že správca zariadenia zistí pri príchode klientov rozpor s týmto bodom ubytovacieho poriadku, nebude pobyt takejto skupine hostí umožnený, a to bez nároku na vrátenie ceny za ubytovanie. Ubytovanie v zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

6. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ preukáže ich bezchybný zdravotný stav (pet pass, očkovací preukaz, … ) a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. Pre pobyt domácich zvierat je potrebný súhlas vedúceho zariadenia. Za ubytovanie zvierat si zariadenie účtuje samostatný poplatok podľa platného cenníka.

7. Klient môže prijímať návštevy iba so súhlasom zariadenia. Správca zariadenia je oprávnený požadovať od návštevy identifikačný doklad – občiansky preukaz, resp. cestovný pas.
8. Prevádzkovateľ zariadenia si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 20% z ceny ubytovania. Zálohová platba sa hradí bezhotovostným prevodom na účet zariadenia. Rezervácia sa stáva záväznou až po obdržaní úhrady zálohovej platby na účet zariadenia. Prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia je oprávnený zrušiť predbežnú rezerváciu v prípade, že neobdržal zálohovú platbu v lehote do 14 dní od objednávky ubytovania.

9. V prípade skrátenia pobytu klientom má prevádzkovateľ zariadenia právo klientovi vyúčtovať plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku pobytu.

10. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky, telefonicky alebo faxom v nasledovných lehotách:
• viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku s vrátením prípadnej uhradenej zálohy na účet klienta,
• menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt vo výške 20 % z ceny ubytovania.

11. Ak hosť zistí, že poskytnuté ubytovacie služby, resp. s nimi súvisiace služby majú vadu, má právo túto reklamovať, a to podľa Reklamačného poriadku, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste v zariadení a na www.drevenicapodlanom.sk.

12. Vo vlastnom záujme si klient pred obsadením izby prekontroluje stav a funkčnosť inventára a zariadení v objekte a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási správcovi zariadenia.

13. Klient súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania má za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do objektu vstúpiť správca a vedúci zariadenia.

14. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. musí klient v priestoroch celého objektu, ako aj priľahlých pozemkov dodržiavať nočný pokoj, teda správať sa tak, aby svojím konaním nevyrušoval ostatných klientov a verejnosť.

15. V prípade porušenia tohto nariadenia, po opakovanom upozornení správcom zariadenia, resp. iným na to oprávneným pracovníkom zariadenia alebo polície, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený ráno na druhý deň zrušiť rezervované ubytovanie bez náhrady za zaplatenú cenu za ubytovanie.

16. Prevádzkovateľ zariadenia ani jeho pracovníci nie sú oprávnení podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.

17. Rezervované ubytovanie je klient oprávnený používať do 10:00 hodiny posledného dňa pobytu. Najneskôr do 10:00 hodiny v posledný deň pobytu objekt aj uvoľní. Ak klient tak neurobí v stanovenej lehote, môže mu prevádzkovateľ zariadenia účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.
18. Ak klient akýmkoľvek spôsobom znehodnotil alebo poškodil zariadenie ubytovacieho zariadenia, je povinný to ohlásiť správcovi zariadenia ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu. Je na prevádzkovateľovi ubytovacieho zriadenia, akým spôsobom bude riešiť náhradu škody od zodpovedného klienta.
19. Prevádzkovateľ zariadenia si vyhradzuje právo žiadať od klienta vratnú kauciu vo výške 50,- EUR v deň nástupu na pobyt, ktorá v prípade spôsobenej škody bude v celom rozsahu alebo čiastočne slúžiť na odstránenie škôd spôsobených klientom.

20. Prevádzkovateľ zariadenia nezodpovedá za motorové vozidlá klientov zariadenia zaparkovaných na vyhradených alebo nevyhradených miestach a nezodpovedá za veci, ktoré si klient v nich zanechal.

21. V celom objekte zariadenia nesmie klient bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

22. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia v posledný deň pobytu je klient povinný umyť kuchynský riad, vyniesť komunálny odpad do kontajnera, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo vo všetkých miestnostiach, vypnúť všetky spotrebiče a kľúče odovzdať správcovi drevenice.

23. Za stratu kľúča, či jeho poškodenia je účtovaný poplatok 10,- EUR.

24. Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach ubytovacieho zariadenia zodpovedá ubytovaný hosť podľa platných predpisov a zákonov Slovenskej republiky.
25. Do priestorov zariadenia je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.
26. V celom objekte nie je klientom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu klienta (ako sú: holiaci strojček, kulma na vlasy, a pod.).

27. V celom objekte platí prísny zákaz fajčenia.

28. Vaše priania a podnety na zlepšenie našich služieb a prípadné sťažnosti hostí môžete napísať do „Knihy prianí a sťažností“, ktorú Vám na požiadanie poskytne správca zariadenia.

29. Pre ubytovaných hostí je na viditeľnom mieste dostupný prevádzkový poriadok, ktorým sú povinní sa pri pobyte riadiť.

30. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecných morálnych a etických pravidiel obvyklých na území Slovenskej Republiky. V prípade, že ho bude porušovať, má prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od poskytovania všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého času. V prípade porušenia ustanovení 21., 22., 25., 27. tohto ubytovacieho poriadku, prevádzkovateľ zariadenia si vyhradzuje právo žiadať od klienta pokutu vo výšky vratnej kaucie.

31. Tento ubytovací poriadok je účinný od 15.09.2019.

ZOSTAŇTE S NAMI

Pre informácie o akciách a udalostiach nám nechajte Váš email