Reklamačný poriadok Drevenica A

Ubytovacie zariadenie:
Drevenica pod Lánom /A/
Pod Lánom 190
027 32 Zuberec

Prevádzkovateľ:
Drevenica pod Lánom s.r.o.
Soblahovská 7262
911 01 Trenčín
IČO: 46861726

Zodpovedný vedúci:
Ing. Juliána Velčková
Tel.: 0905-678808
E-mail: info@drevenicapodlanom.sk

September 2012

V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka vydávame tento reklamačný poriadok:
Článok I
Právo na reklamáciu služieb

Ak spotrebiteľ zistí, že poskytnuté ubytovacie služby, resp. s nimi súvisiace služby majú vadu, má právo túto reklamovať. Ak spotrebiteľ zistí, že ubytovacia služba, ktorá bola poskytnutá, má vadu, musí uplatniť svoje právo u vedúceho prevádzky alebo u ním povereného zamestnanca bez zbytočného odkladu; jeho právo zanikne, ak nebolo uplatnené do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých vadu reklamuje.

Článok II
Zodpovednosť organizácie

Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za vady služieb, je vedúci prevádzky, alebo ním poverený zamestnanec povinný po odbornom posúdení rozhodnúť o reklamácii ihneď. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď alebo ju vedúci prevádzky alebo ním poverený zamestnanec nepovažuje za opodstatnenú, je povinný so spotrebiteľom spísať záznam o reklamácii. V zázname uvedie presné označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, vytknuté vady a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.
Ak sa jedná o zložitý prípad, je povinný vedúci prevádzky rozhodnúť o reklamácii do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Prevádzkovateľ je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, nechať poskytovanú službu odborne posúdiť. Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde.
Článok III
Neodstrániteľné vady poskytnutej služby
Ubytovacie služby

Ak nie je možné vady technického charakteru odstrániť, a ak ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť spotrebiteľovi iné náhradné ubytovanie a ubytovacie zariadenie bude prenajaté po dohode napriek takejto vade, má spotrebiteľ právo na
• primeranú zľavu z ceny za ubytovanie,
• zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené.
Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácie
Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
Tento reklamačný poriadok je účinný od 29.09.2012.

ZOSTAŇTE S NAMI

Pre informácie o akciách a udalostiach nám nechajte Váš email